ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,843 รายการแนะนำ e-book#ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและล้านนา เวียงไชยปราการหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสจัดงานผูกพทธสีมา ตัดลูกนิมิต และสมโภชพระบรมธาตุสันติเจดีย์ ณ วัดสันติวนาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผลงานเขียนของพระมหา ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ และอาจารย์ทิว วิชัยขัทคะ มาจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน เนื้อหาในส่วนแรกกล่าวถึงประวัติวัดสันติวนาราม พระบรมธาตุสันติเจดีย์ ส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของประวัติการสร้างพระพุทธรูป ความเชื่อการเคารพรูป ลักษณะพุทธศิลป์ ที่มาของปางพระพุทธรูป ความเป็นมาของพระพุทธรูปในประเทศไทย หลักเกณฑ์การวัดขนาดพระพุทธรูป อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป เป็นต้น ท้ายเล่ม รวมบทความเกี่ยวกับล้านนา และบทวิเคราะห์เรื่อง เวียงไชยปราการ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะhttps://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/17823-ประวัติการสร้างพระพุทธรูป-และล้านนา-เวียงไชยปราการ


            กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “Golden boy มรดกล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม” วิทยากร นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร            รายการ “ไขความรู้จากครูกรมศิลป์” มีรูปแบบเนื้อหาของรายการเกี่ยวกับประวัติความเป็นไทย เกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ แนวความคิด เนื้อหาวิชาการ จากประสบการณ์ของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร กำหนดถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ (facebook live) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๑.๐๐ น. ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗


แนะนำหนังสือ #ห้องหนังสือเยาวชน การ์ตูนเรื่อง #พระอภัยมณีโดยนายวรุตม์ หาญสุวรรณพิสิฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำ e-book#อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหิน แหล่งโบราณคดีภูซางแหล่งโบราณคดีภูซาง เป็นแหล่งหินที่มีต้นกำเนิดจากกระบวนการเกิดของภูเขาไฟ ทำให้หินบริเวณนี้มีสภาพที่เหมาะสมในการนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ แหล่งโบราณคดีภูซางเป็นกรณีของแหล่งผลิตเครื่องมือหินที่พบเห็นได้ค่อนข้างยาก ทั้งความสมบูรณ์ทางโบราณคดี และพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่ เนื่องจากแหล่งผลิตเครื่องมือหินแหล่งนั้น ส่วนใหญ่จะถูกรบกวนจากกิจกรรมของคนปัจจุบันแทบจะหมดสิ้นแล้ว โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการเผยแพร่งานวิชาการที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี โดยสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน กรมศิลปากร เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน ภูซาง ลักษณะทางธรณีสัณฐาน การศึกษาทางโบราณคดีแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหินภูซาง วัฒนธรรมของมนุษย์เจ้าของแหล่งผลิตเครื่องมือหิน เป็นต้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะhttps://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/19180-อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหินแหล่งโบราณคดีภูซาง


แนะนำหนังสือ #ห้องหนังสือเยาวชน โดยนายดลย์ เย็นสถิตย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หนังสือเกี่ยวกับ #กำแพงเมืองเชียงใหม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านในรูปแบบ e-book การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/15672-การขุดค้นศึกษา-และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่  กำแพงเมืองเชียงใหม่https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/15767-กำแพงเมืองเชียงใหม่


แนะนำหนังสือ #ห้องหนังสือเยาวชน โดยนางสาวพิชญ์สินี เดี่ยวตระกูล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการ และให้ข้อเสนอแนะงานบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ตามภารกิจของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่


ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างด้วยอิฐและ หินทราย ประกอบไปด้วยปราสาทประธานขนาบข้างด้วยปราสาทบริวาร ๒ หลังตั้งอยู่บน ฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ปราสาทประธานมีมณฑปยื่นออกมาข้างหน้า ส่วนปราสาทบริวารมีมุขยื่นออกมาท้งสองข้าง มีบรรณาลัย ข้างละ ๑ หลัง หันหน้าเข้าสู่มณฑปช่วงนี้หลังฝนตกหญ้ากำลังเขียวชอุ่ม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเช็คอิน #ปราสาทเมืองแขก กันเยอะ ๆนะคะ


          กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม พบกับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "หัดเขียนลายสือไทย"  วิทยากรโดย นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร,  นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร,  นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ,  นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ  และ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://forms.gle/sgnWL9Eidqv7XBnj7 หรือสแกน QR Code  (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2280 9828 - 32 ต่อ 112 - 113


           สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ “ดนตรีนานาสาระ” ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” โดยวงดนตรีสากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ ขับขานบทเพลงโดย ดวงดาว เถาว์หิรัญ, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์, ธนิษฐา นิลบุตร รัฐพงศ์ ปิติชาญ และศิลปินรับเชิญ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 9856 (ในวันและเวลาราชการ)


          นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีการสำรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภายในถ้ำเขาค้อม หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พบว่า ถ้ำเขาค้อมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาหินปูนลูกโดดซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำด้านหลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จากการสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์  ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอยน้ำจืดและเปลือกหอยทะเล เป็นต้น              ผลจากการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุในเบื้องต้นกำหนดให้เขาค้อมเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ กำหนดอายุราว 3,000 – 6,000 ปีมาแล้ว อ้างอิงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโร๊ะ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งพบโครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ราว 3,000 ปีมาแล้ว ผลจากการดำเนินงานทางด้านโบราณคดีที่ผ่านมาพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยสำรวจพบแหล่งโบราณคดีอย่างน้อย 46 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด              อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องคุ้มครองและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของกรมศิลปากรและการพัฒนางานวิชาการต่อไปในอนาคต


      วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี หัวข้อ "สืบสรรค์วรรณกรรมล้านนาในพระดำริพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" และนิทรรศการ เรื่อง “หนังสือหายาก วรรณกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า” กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีเจ้าแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ  วิทยากรโดย - อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่


Messenger