ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,726 รายการ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี.  กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2562.  256 หน้า.  ภาพประกอบ.  ประกอบด้วยเรื่องเสด็จพระราชสมภพ เฉลิมพระนามเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์  ทรงศึกษาวิทยาการ  สยามมงกุฎราชกุมาร พระอัจฉริยภาพ  วีรกษัตริย์นักการทหาร พระราชกรณียกิจ สืบสานศาสตร์พระราชา  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 10 923.1593 ว153พ              (ห้องศาสตร์พระราชา)สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เข้าดำเนินการ ซ่อมบูรณะเรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์.  อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม.  กรุงเทพฯ: พิมพ์คำ สำนักพิมพ์, 2554.  248 หน้า.  ภาพประกอบ.  190 บาท.         นำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ในสาขา 9 สาขา คือจิตรกรรม  ประติมากรรมศิลปะการถ่ายภาพ  หัตถศิลป์  นาฏยศิลป์  วรรณศิลป์  วาทศิลป์  และสถาปัตยศิลป์  เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และรัฐบาลไทยได้เทิดพระเกียรติของพระองค์โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปิน         923.1593         ร556อ      (ห้องศาสตร์พระราชา)


  วัชรินทร์  เรียม.  ๙ คุณธรรมของพ่อ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006),2559.  157 หน้า.  ภาพประกอบ.  159 บาท. นำเสนอการ์ตูน 9 คุณธรรมของพ่อเนื้อหาเป็นภาพการ์ตูนนิยายภาพของนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมด้านสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมห่างชาติประกอบด้วยเรื่อง พากเพียรอดทน  กตัญญูรู้คุณ  เสริมสร้างคนดี  รู้รักสามัคคี  มีคุณธรรมน้ำใจ  ใช้ปัญญา  สมานฉันท์  ซื่อสัตย์สุจริต  และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 923.1593 ว386ก         (ห้องศาสตร์พระราชา)


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นวิทยากร นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ผ่านระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร (e-Service): ผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย" และข้อเสนอแนวคิด เรื่อง "การสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมล้านนา: บทบาทของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ต่อการบูรณาการงานอนุรักษ์และเผยแพร่อย่างทรงคุณค่า" ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้  เล่ม 4.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2550.       192 หน้า.  ภาพประกอบ.  80 บาท.      ให้ความรู้ในเรื่องการช่างและหมู่บ้านช่าง  ความหมายการช่าง  พัฒนาการทางการช่างของมนุษย์  พัฒนาการทางการช่างของไทย  การช่างพื้นบ้าน การช่างชั้นสูง  ประเภทของช่างหลวง  การผสมผสานการช่างของไทยกับของตะวันตก  การจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการช่าง  ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย  หมู่บ้านช่าง  การละเล่นพื้นเมือง  ความเป็นมา การแบ่งประเภทผู้เล่นในการละเล่นพื้นเมือง  นิทานพื้นบ้าน ความสำคัญและคุณค่าของนิทานพื้นบ้าน  และนิทานพื้นบ้านไทย              039.95911              ว634ส              ล.4           (ห้องศาสตร์พระราชา)


กระทรวงวัฒนธรรม.  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2562.  252 หน้า.  ภาพประกอบ. เนื้อหาตามสารบัญ เป็นพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต  ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องปลาย  สถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกทำน้ำอภิเษก 390.22 ว394พ            (ห้องศาสตร์พระราชา)


วิวะรา  สอนชัยภูมิ.  อดีตกรุงสยามฯ สามรัชฯ กษัตริย์ไทย.  กรุงเทพฯ: สิบห้า มีน, ม.ป.ป.  223 หน้า.  ภาพประกอบ.  240 บาท. เนื้อหาได้ประมวลเรื่องราวเหตุการณ์ของสยามประเทศ ในช่วงยุควิกฤตการณ์ทางการเมืองการปกครอง  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ด้วยระยะเวลาอันน้อยนิด  และเรื่องราวพระราชประวัติในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 923.1593 ว737อ     (ห้องศาสตร์พระราชา)


กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม "อวดของสะสม" ของ • อธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) • นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพ นายช่างประณีตศิลป์ ดำเนินรายการโดย นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/qwyU9 หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง ***รับจำนวนจำกัด 110 ท่าน*** โดย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2280 9828-32 ต่อ 112-113


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ” โดยได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานราชการประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร” และเรื่อง “หลักเกณฑ์การทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับในข้าราชการพลเรือนสายงานประเภทวิชาการ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร” และรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.อ.วีรสิฎฐ จันแดง รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พ.ท.หญิง อภิรดี การสมวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ ร.ท.ธันณัช ชัยรัฐฐา รองหัวหน้าฝ่ายแผน กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ กอ.รมน. เชียงใหม่ เข้าพบนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต่อยอดอนาคต” ในโครงการส่งเสริมความมั่นคงและการสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ” รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๗
Messenger