ค้นหากรมศิลปากร เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการ เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการ ถาวรใหม่ ๑๒ ห้อง นำเสนอ 


กรมศิลปากร เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการ ถาวรใหม่ ๑๒ ห้อง นำเสนอประวัติศาสตร์


กรมศิลปากร เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการ เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการ ถาวรใหม่ ๑๒ ห้อง นำเสนอ


วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับ บ้านศานติเสวนา จัดกิจกรรมเรียนรู้ การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสานความสัมพันธ์และลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยหลักการฟังด้วยหัวใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Dialogue and NVC Model) ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเกมไพ่ Empathy-Sympathy ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่


นิทรรศการ