ค้นหา
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” วิทยากรโดย นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนางสาวศรินยา ปาทา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากรกรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “๒๔๐ ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์” วิทยากรโดย นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และนายเอกลักษณ์ ลอยศักดิ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในนามกรมธนารักษ์ และหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมฉลอง "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"ร่วมเดินทางย้อนอดีต เรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านนิทรรศการเหรียญและเงินตรากว่า 2,000 รายการนิทรรศการถาวร- ปฐมบทแห่งเงินตรา- นานาอาณาจักรเหรียญ- เริ่มต้นอาณาจักรไทย- กษาปณ์รัตนโกสินทร์- เหรียญกับสังคมไทยนิทรรศการพิเศษ- สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย- เงินตรารัตนโกสินทร์เข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง 20.00 น.(รอบรับชมสุดท้ายเวลา 19.00 น. และมีรอบทุก 1 ชั่วโมง)


สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครณ เวทีใหญ่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.)๑. การแสดงระบำประทีปทองส่องหล้า๒. การละเล่นในพระราชพิธี ชุดโมงครุ่ม และชุดระเบงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.)การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมืองณ ศาลาลงสรง (การบรรเลงและขับร้อง)วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)วงดุริยางค์ไทยวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)วงดุริยางค์สากลวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)วงดุริยางค์สากลวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)วงดุริยางค์ไทยวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)วงดุริยางค์สากล ผสม วงดุริยางค์ไทย# ชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายเวลาการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ โทร 0 2282 8423 ต่อ 143, 145 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ inbox เพจ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


กรมศิลปากร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร