บุคลากรดีเด่น

นายชัยนันท์ พันธ์ุภคไพโรจน์
นายช่างเทคนิคอาวุโส สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2561