ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ

นาย ชวลิต สุนทรานนท์
นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางวิจิตร ไชยวิชิต
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างสิบหมู่)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
จิตรกรเชี่ยวชาญ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายวสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวภควดี อยู่คงดี
นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์
ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายฤทธิเดช ทองจันทร์
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (อนุรักษ์ศิลปกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ภาษาและวรรณกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาววรรณพิณี สุขสม
นาฎศิลปินทักษะพิเศษ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางบุศยารัตน์ คู่เทียม
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายเสน่ห์ มหาผล
รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)

-
-
-

ประวัติและผลงาน