ผู้บริหารระดับสูง

นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th
ประวัติและผลงาน
นายสถาพร เที่ยงธรรม
รองอธิบดีกรมศิลปากร
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางรักชนก โคจรานนท์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
-
-
-
ประวัติและผลงาน