ผู้บริหารระดับสูง

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir1@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายพนมบุตร จันทรโชติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายจารึก วิไลแก้ว
รองอธิบดีกรมศิลปากร

-
-
-

ประวัติและผลงาน