ผู้บริหารระดับสูง

นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th
ประวัติและผลงาน
นางเสริมกิจ ชัยมงคล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 164 2501-2 ต่อ 8018
-
sermkit@gmail.com
ประวัติและผลงาน
นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 126 6239
-
jeadsadac@gmal.com
ประวัติและผลงาน
นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 164 2501-2 ต่อ 8013
-
saiikhanit@gmail.com
ประวัติและผลงาน
Messenger