ผู้บริหารระดับสูง

นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th
ประวัติและผลงาน
นายสถาพร เที่ยงธรรม
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 164 2501-2 ต่อ 8013, 02 162 2509
-
thanw3@yahoo.com
ประวัติและผลงาน
นางรักชนก โคจรานนท์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 126 6204
-
rakcha.nina@yahoo.com
ประวัติและผลงาน
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 126 6239 ต่อ 8010
-
bophit.w@gmail.com
ประวัติและผลงาน