ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางณิชชา จริยเศรษฐการ
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาววาสนา งามดวงใจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวัญญา ประคำทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายวสันต์ เทพสุริยานนท์
ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายเจษฏา ชีวะวิชวาลกุล
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวีรยา จันทรดี
ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสุภาวรรณ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายธนากร ธีระรุจิขจรเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-
-
-
ประวัติและผลงาน