ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางณิชชา จริยเศรษฐการ
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาววาสนา งามดวงใจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายชินณวุฒิ วิลยาลัย
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางวัญญา ประคำทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายวสันต์ เทพสุริยานนท์
ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายเจษฏา ชีวะวิชวาลกุล
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน