ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover
๔ พระธาตุสำคัญในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 15
หอไตรวัดท่าแค จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 11
img_cover
img_cover
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 30
พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 20
img_cover
img_cover
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: ไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา (Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhā)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 13
พะเนียดคล้องช้าง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 17
img_cover
img_cover
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 19
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๔ กระแสพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 19
img_cover
img_cover
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๕ สถาปนาพระราชวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 11
พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 20
img_cover
img_cover
๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 38
กรมศิลปากรเดินหน้าพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 27
img_cover