ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

อ้อม  ประนอม.  เลิศล้ำคำพ่อ ก่อสุขและสำเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2559.         152 หน้า.  ภาพประกอบ.  99 บาท.         หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเทิดทูนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ เก้าได้รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ของตนเองได้อย่างดี  ให้ข้อมูลออกเป็นสองตอน  ตอนที่1  เลิศล้ำ คำพร  เป็นรายละเอียด ของ ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2530 ถึง ปี 2554  ส่วนตอนที่ 2 เป็นหลักทองของชีวิตว่าด้วย เรื่อง คุณค่าแห่งชีวิต  ทำหน้าที่อย่างมีเกียรติ  ความทันสมัยและพัฒนา ทำงานประสานกัน    การศึกษาสร้างคนให้มีค่า ประโยชน์ของความจริงใจ  ต้นกล้าแห่งความดี ยอดกตัญญูสู่คนดี และอีกหลายๆเรื่องที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างดี         895.915         ภ671อล        ( ห้องศาสตร์พระราชา)


โมริน,  เอมี.  13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน.  กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต, 2562.  292 หน้า.  255 บาท.          ให้ความหมายของความเข้มแข็งทางจิตใจคืออะไร   ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมทุกวันนี้ได้เพิ่มขึ้น จนนำไปสู่โรคซึมเศร้า  แล้วปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้  ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจิตใจ   ที่สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนมุมมองความคิด  การปรับพฤติกรรม  และการลงมือทำโดยไม่ลังเล  เมื่อได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ด้วยความเข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวและฝึกสมอง  เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต              158.1              ม943ส    (ห้องทั่วไป 1 )


กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล.  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.  368 หน้า.  ภาพประกอบ.  250บาท.          ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ  ความ แตกต่างระหว่างบุคคล  พฤติกรรมกลุ่ม  ทัศนคติ  การรับรู้และการเรียนรู้  ภาวะผู้นำใน องค์การ  การตัดสินใจ  การจัดการความขัดแย้ง  การติดต่อสื่อสาร  อำนาจและการเมืองใน องค์การ  โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ  การเปลี่ยนแปลงองค์การ  เทคนิคการ พัฒนาองค์การ   แนวโน้มพฤติกรรมองค์การ  และการพัฒนาองค์การในอนาคต         302.35         ก412พ     ( ห้องทั่วไป 2 )  


วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงศ์ธันว์  สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี  นายฤทธิเดช  ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม พร้อมด้วย นายสมัคร  ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) งานโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่เทพนิมิตร โดยมีนางสาวกนกวรรณ  สุนทรวิภาต  นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณดี กรมศิลปากร  เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานโครงการฯ และรายงานการดำเนินงานดังกล่าว ณ อุโบสถวัดใหญ่เทพนิมิตร ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงภาพ : ก่อนและหลังทำการอนุรักษ์จิตรกรรมแสดงภาพ : ก่อนและหลังทำการอนุรักษ์จิตรกรรม


"ฮักษ์หลวงพ่อโต" กิจกรรมอนุรักษ์ประติมากรรมองค์พระ "หลวงพ่อโต" พระประธานภายในอุโบสถวัดบูรณ์ โดยวัดและชาวชุมชนบ้านปะโค เพื่อรักษาองค์หลวงพ่อโตให้มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนสืบไป กิจกรรมความร่วมมือระหว่างวัด/ชุมชนกับสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา และกองโบราณคดี กรมศิลปากร วัดบูรณ์ บ้านปะโค ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ งานปิดทองในรอยชำรุด พร้อมปรับผิวให้มีความกลมกลืนกับประติมากรรมเดิม งานทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆงานสำรวจและบันทึกสภาพความชำรุดภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการอนุรักษ์งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์องค์หลวงพ่อโตให้กับชุมชนสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกสภาพความชำรุด ชั้นรักโป่งพอง หลุดล่อน และคราบสกปรกงานกะเทาะชั้นรัก ชั้นปูนที่เสื่อมสภาพออกงานปั้นซ่อมองค์พระในรอยชำรุดงานปั้นซ่อมองค์พระในรอยชำรุด งานอุดซ่อมในรอยชำรุดงานทารักพร้อมปรับสีให้กลมกลืนกับประติมากรรมเดิม งานปิดทองคำเปลวพร้อมปรับสีให้กลมกลืนกับประติมากรรมเดิม งานปิดทองคำเปลวพร้อมปรับสีให้กลมกลืนกับประติมากรรมเดิมงานทาสีฐานไพทีงานทาสีฐานไพทีงานปิดทองคำเปลวพร้อมปรับสีให้กลมกลืนกับประติมากรรมเดิมองค์พระ : ก่อนการอนุรักษ์องค์พระ : ก่อนการอนุรักษ์องค์พระ : ก่อนการอนุรักษ์องค์พระ : ก่อนการอนุรักษ์พระหัตถ์ขวา : หลังการอนุรักษ์ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการอนุรักษ์ ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการอนุรักษ์ อุโบสถ ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ ๒ และ งวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  โครงการงานบูรณะหอระฆัง วัดพระยาทำ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย  จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  ประวัติ              วรรณคดีไทย ฉบับมูนนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราช              สุดา,  2565.  304 หน้า.                จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 แบ่งเนื้อหา 2 ภาค ภาค ก 1 เล่ม ภาค ข 2 เล่ม และ หนังสือ ภาค ก เล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยตั้งแต่ หนังสือประวัติวรรณคดีไทย พัฒนารูปแบบคำประพันธ์ในวรรณคดี ความเป็นมาของคำนิยมและคำประกาศยกย่องวรรณคดีไทย และ ที่มาและเนื้อหาวรรณคดีไทย พร้อมด้วย ดัชนีชื่อวรรณคดี ภาค ก ฯลฯ             อ           895.91           ส243ป             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย.66


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.                   ประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูนนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภาค ข วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพ             รัตนราชสุดา, 2565.  600 หน้า.                จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 แบ่งเนื้อหา 2 ภาค ภาค ก 1 เล่ม ภาค ข 2 เล่ม ส่วนหนังสือ ภาค ข เล่ม 1 นี้ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับ วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ ได้แก่  วรรณคดีเรื่องเล่า วรรณคดีบทละครและบทมหรสพอื่น  วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึกการเดินทางและประสบการณ์ วรรณคดีคำสอน และ วรรณคดีบันทึก ตำนาน และตำรับตำรา             อ           895.91           ส243ป           ล.1             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย. 66


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ ๑ งานบูรณะพระอุโบสถวัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย  จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.                   ประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูนนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภาค ข วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระ             เทพรัตนราชสุดา, 2565.  448 หน้า.                จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 แบ่งเนื้อหา 2 ภาค ภาค ก 1 เล่ม ภาค ข 2 เล่ม ส่วนหนังสือ ภาค ข เล่ม 2 นี้ให้ความรู้เรื่อง วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึกการเดินทางและประสบการณ์ พร้อมตาราง ตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น โคลงนิราศหริภุญไชย ทวาทศมาส เป็นต้น ไปจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 7 เช่น ราชาภิเษก นางนพมาศ เป็นต้น พร้อมด้วยดัชนีชื่อวรรณคดีภาค ข ฯลฯ             อ           895.91           ส243ป           ล. 2             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย.66  


กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีและแสดงดนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ รอบ โดยแสดงที่กรุงโซล ๑ รอบ และที่นครควังจู ๑ รอบ บรรเลงโดยนักดนตรีพื้นเมืองจากประเทศสมาชิกชาติอาเซียนและนักดนตรีพื้นเมืองจากสาธารณรัฐเกาหลี


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์ธันว์  สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี  นายฤทธิเดช  ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม พร้อมด้วย นายสมัคร  ทองสันท์ ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์  เจ้าคณะแขวงวัดราษฎร์ฐูรณะ (เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส) และลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) งานโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส โดยมีนางสาวนัฐวรรณ  ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณดี กรมศิลปากร  เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมงานโครงการฯ รายงานการดำเนินงานดังกล่าว ณ อุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร


           กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เปิดมุมมองใหม่ เที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน” วิทยากร นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร  บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร