ค้นหา


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จิตรกรรมฝาผนังในหอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร” วิทยากรโดย นายฤทธิเดช ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (อนุรักษ์ศิลปกรรม), นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม ดำเนินรายการโดย น.ส.นัฐวรรณ ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กองโบราณคดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการเข้าชมอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์ ๑๙ ส.ค.นี้   ชมภาพประติมากรรมสำริดอันตระการตาที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย โดยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง : จิตรกรรมเครื่องเรือนจีน วัดเชิงท่า ตัวตนและความนิยมแห่งราชสำนักกรุงเทพฯ ในถิ่นฐาน (จีน) แห่งกรุงเก่า วิทยากรโดยนายกิตติคุณ จันทร์แย้ม : นักวิจัยอิสระ ผ่านทาง Facebook Live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1423258958032092&id=100010440043353---------------------------https://www.facebook.com/105643887839498/posts/332255221845029


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร” วิทยากรโดย นายธนาวัฒน์ ตราชูชาติ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ และนายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากรขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์” วิทยากรโดย นายสมพจน์ สุขาบูลย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร