ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

ประคอง นิมมานเหมินท์. คำขับลูกอ่อน: ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อในบทเพลงสำหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. หนังสือรวบรวมบทเพลงกล่อมเด็กและเพลงเด็กไทลื้อ สิบสองพันนา ของนักวิชาการชาวไทลื้อ ผู้เขียนได้นำมาปริวรรตเป็นอักษรไทย เขียนบทนำ บทพินิจ จัดทำคำอธิบายศัพท์ และร่วมกับ รองศาสตราจารย์อ้ายอุ่นหลวง นักวิชาการชาวไทลื้อ ถอดความเป็นภาษาไทย โดยบทเพลงส่วนใหญ่บันทึกภาพชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งดำรงอยู่ในสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย และใกล้ชิดธรรมชาติ สะท้อนผ่านบทเพลงซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของของคนไทลื้อสมัยก่อนที่มีวิธีการอบรมกล่อมเกลาเด็กผ่านบทเพลงได้อย่างแนบเนียน ละมุนละม่อม บทเพลงเด็กไทลื้อจึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชนชาติไท 398.8 ป198ค ห้องหนังสือทั่วไป 1  


ศานติ ภักดีคำ. แลหลังคำเขมร-ไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2562. หนังสือรวบรวมบทความเกี่ยวกับคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย อธิบายคำศัพท์และที่มา ในการนำมาใช้ ตั้งแต่แรกเริ่มการรับภาษามาใช้ ลำดับไล่เรียงพัฒนาการทางภาษา และสืบหาความหมายดั้งเดิมของคำยืมภาษาเขมรที่คนไทยใช้กันจนชิน เช่น พระนามกษัตริย์ไทย ยศตำแหน่งของขุนนางไทย คำศัพท์ทางศาสนา และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจจากภาษาเขมรโบราณ 495.91395932 ศ343ล ห้องหนังสือทั่วไป 1    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๕ คน คุณครู ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “รำอัปสร สราญ ณ ลานสะเร็น” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ ในรูปแบบการแสดงรำอัปสร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จึงขอใช้สถานที่บริเวณด้านหน้าปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการบันทึกวีดีโอ ภาพนิ่ง และภาพถ่ายมุมสูงโดยใช้เครื่องโดรน โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและควบคุมดูแล


พ่อสอนอ่าน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2549.  192 หน้า.  ภาพประกอบ.  99 บาท.         การอ่านเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก  หนังสือพ่อสอนอ่านเล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเที่เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน  และการศึกษา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 ซึ่งได้รวบรวมมามีทั้งหมด  57  องค์ของพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท  ที่ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ถึง พศ. 2546              895.915              ภ571พ        (ห้องศาสตร์พระราชา )  


เรย์โนลด์ส,  เครก เจ.  จดหมายจากสุดขอบโลก : คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2564.  480 หน้า.  ภาพประกอบ.  480 บาท.         ในสารบัญของเล่มนี้มีเนื้อหา  4 ภาค  คือภาคที่ 1 เป็นเรื่องปัญญาชนและ ประวัติศาสตร์  หลายชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์โอ. ดับเบิลยู. วอลเตอร์ส   ลัทธิมาร์กซ์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้วิพากษ์ของท่าน และการวิพากษ์ใหม่  ภาคที่ 2 เรื่องสังคมและศาสนา  ศาสน์และศาสตร์เพื่อรักษ์สงบ  ชุมนุมเทวดาแห่งเมืองโบราณ แถบลุ่มทะเลสาบสงขลา  ภาคที่ 3 เรื่องเอกลักษณ์ไทย  เอกลักษณ์ของชาติไทยและผู้ปกป้อง  เอกลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์  ภาคที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมในเมือง  สังคมชายล้วนในวัฒนธรรม การเมืองไทยสมัยใหม่  และเรื่องรากฐานทางสังคมของการปกครองแบบอัตตาธิปไตยในย่านนี้         306.2         ร765จ    ( ห้องทั่วไป 1 )      


วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อาจารย์วาทินี  คุ้มแสง อาจารย์สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวปารมิตา กาฬรัตน์ และนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาค้นคว้าและเรียนวิชาทักษะการอ่านและเขียนในงานวัฒนธรรม โดยมีนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังการนิเทศวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๖ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนนักเรียนและผู้ปกครอง ๑๙๖ คน คุณครู ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.  รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการ              อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            2563.  197 หน้า.  ภาพประกอบ.             เป็นหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2563  ภายในเล่ม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารปีงบประมาณ 2563 สารเลขาธิการฯ และ รายงานประจำปี 2563 ได้แก่   ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานงานตามยุทธ์ศาสตร์ 1- 6 ผลงานความภาคภูมิใจ   รู้จักสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รายงานการเงิน และภาคผนวก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ             อ           373.246061593           ค121ร           ฉ.01-ฉ.02             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย. 66


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมนาฏกรรมโขน.  กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยภา, 2565.  224 หน้า.  ภาพประกอบ.             จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ภายในเล่ม ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่มีต่อการแดงโขนของไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏกรรมโขน เรื่องรามเกียรติ์โดยสังเขป และ ชุดการแสดงจากนาฏกรรมโขน เรียงตามอักษร ก-ฮ ตั้งแต่ กา,ระบำ - โอรสทศเศียรสูงส่ง, ระบำ ท้ายเล่ม ภาคผนวก             อ           792.503           ร421ส           ฉ.02             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย..66    


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดประชาชนในอาเซียน ASEAN Public Libraries Information Network (APLiN) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐ คน อาจารย์ ๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม