ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน          วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            พุทธศักราช ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๙ กันยายนของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และใน ปีนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหมู่นักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานให้สามารถตอบสนองต่อสังคมในมิติของความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” โดยแนวคิดหลักที่นำมาสู่หัวข้อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากแนวทางการทำงานพิพิธภัณฑ์สากลของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM ที่ได้ประกาศไว้ในวันพิพิธภัณฑ์สากล ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ว่า “Museums, Sustainability and well-being: พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี พร้อมการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน” ด้วยเล็งเห็นว่า “คลังพิพิธภัณฑ์” และ “วัตถุพิพิธภัณฑ์” เป็นหัวใจสำคัญของพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นการดูแลบริหารคลังพิพิธภัณฑ์และวัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนแก่มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป             กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพิพิธภัณฑ์เครือข่าย จำนวน ๒๐ แห่ง และหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร จำนวน ๙ แห่ง มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้            ส่วนที่ ๑ กิจกรรมการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ นำเสนอข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างในการทำงานเกี่ยวกับคลังพิพิธภัณฑ์ การนำเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ และการถอดบทเรียนจากงานทำงานคลังพิพิธภัณฑ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19             ส่วนที่ ๒ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันของเครือข่าย ในหัวข้อ “Museum Unveiling: เรื่องลึก เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ไทย” นำเสนอเรื่องราวความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ผ่านโบราณวัตถุในคลังที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น    ส่วนที่ ๓ การจัดกิจกรรม Workshop ด้านการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน             ส่วนที่ ๔ งานออกร้านแสดงผลงานหรือสินค้าต่อยอดกิจการพิพิธภัณฑ์            นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เปิดการนำชมพิเศษ “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (Night at the Museum) ภายในหมู่พระวิมาน จำนวน ๒ รอบ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. (เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา ๑๖.๑๕ น.) และกิจกรรม “มหาคณปติบูชา” เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ร่วมสักการะขอพรพระคเณศ ณ เทวาลัยชั่วคราว ห้องศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท และนำชมรอบพิเศษ “กำเนิดพระคเณศ” วันละ ๑ รอบ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. (เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา ๑๗.๓๐ น.)            ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 7 และ งวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) งานบูรณะศาลาการเปรียญวัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรยุทธ์ สุวลักษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.   กองโบราณคดี ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งานงวดที่ 1 งานบูรณะพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน


          สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Museum Talk ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 รับฟังการเสวนา เรื่อง "สหวิทยาการกับการอนุรักษ์เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย"  วิทยากร นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์     ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุศิลปวัตถุ)              นายณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์          นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างศิลปกรรม)              นางพวงพร ศรีสมบูรณ์            ผู้อำนวยการกลุ่มสิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์              นายสาโรจน์ แสงสี                 นายช่างศิลปกรรมอาวุโส              นางสาวปิยนุช กุศล                นายช่างศิลปกรรมอาวุโส              นายชนะโยธิน อุปลักษณ์        นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน ดำเนินรายการ นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย   ภัณฑารักษ์ชำนาญการ จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : Office of National Museums, Thailand


หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา คิมรันโด.  เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด.  พิมพ์ครั้งที่ 37.  กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊คส์, 2562. (155.5 ค451พ) เทียนเต็ก ซินแส.  เทียนเต็ก ซินแสไขปริศนาฟ้าดิน.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2553. (133.3 ท735ท) บาร์เร็ตต์, จิม.  คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ = Aptitude, Personality & Motivation Tests.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส์, 2551. (150.287 บ294ค) ประชา หุตานุวัตร.  ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด.  นครปฐม: โครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. (158.4 ป233ผ) ยุนเดฮย็อน.  เหนื่อยไหม กอดหัวใจตัวเองหรือยัง.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2564. (158 ย382ห)   หมวด 200 ศาสนา จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างเพชรบุรี.  กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2565. (294.31875 จ434) ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ และจิราพรรณ เอี่ยมแก้ว.  เอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี.  อุดรธานี: ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, ม.ป.ป. (294.3235 ฉ235อ ฉ.1 - ฉ.2) ตั๊กม้อ.  โพธิธรรมคำสอน.  กรุงเทพฯ: ใยไหม, 2549. (294.3222 ต262พ) พระครูบาบุญชุ่ม ญาณํสวโร.  ธรรมบุญ : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (ต๋นบุญแห่งล้านนา).  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบันปัญญ์สุข, 2566. (294.30922 พ322ธ) พระครูสังฆรักษ์โกวิท โกวิโท.  สมโภช 200 ปี วัดโปรดเกศเชษฐาราม 2365-2565.  สมุทรปราการ: วัดโปรดเกศเชษฐาราม, 2565. (294.3135 ส272) พระนวฤทธิ์.  คู่มือการท่องจำ ภิกขุปาฏิโมกข์ ฉบับธรรมทาน.  กรุงเทพฯ: ธรรมสภา บันลือธรรม, 2563. (294.313 พ339ค ฉ.1 - ฉ.2)  พระราชสังวรญาณ.  สะอาด.  กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 2555. (294.315 พ383ส) พุทธสถานเมืองลำพูน.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2565. (294.3135 พ836 ฉ.1 - ฉ.2) ภิกขุปาติโมกข์แปล (ฉบับท่องจำ).  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2563. (294.313 ภ497) มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต.  ประวัติท่านพระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท.  ราชบุรี: มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2565. (294.30922 พ418ป) รัฏฐฤทธิ์ จักรวรรดิโยธิน.  ประวัติวัดสระแก้วปทุมทอง : วัดไตรภูมิแห่งเมืองนครสรลวงสองแคว(พิษณุโลก) และพระเครื่อง “สูตรมหาจักรพรรดิ” หนึ่งในตำนาน     พระเครื่องเมืองสองแคว.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  พิษณุโลก: วัดสระแก้วปทุมทอง, 2554. (294.3135 ร349ป) สมณะโพธิรักษ์.  รวมเปิดยุคบุญนิยม เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: กลั่นแก่น, 2564. (294.3144 ส242ร ล.2) หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ.  เห็นทุกข์...พ้นทุกข์.  ชัยภูมิ: วัดป่าสุคะโต, 2565. (294.3144 ห313ห) อโศกมหาราช จักรพรรดิธรรมราชา.  กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2554. (294.30924 อ443)   หมวด 300 สังคมศาสตร์ กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา, โชคชัย เนตรงามสว่าง และอุกฤษฏ์ ศรพรหม.  นิติวินิจฉัย งานก่อสร้าง.  นนทบุรี: เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2564. (343.075 ก394น) ศาลปกครอง.  ความเป็นมาของการจัดตั้งคณะศาลปกครองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  กรุงเทพฯ: ศาลปกครอง, 2565. (342.0669594 ศ365ค) จิรวุฒิ หลอมประโคน.  ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560. (38131 จ541ธ) ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคนอื่นๆ.  สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Media Ecosystem.  กรุงเทพฯ: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ     สร้างสรรค์, 2562. (302.23 ช146ส) พริษฐ์ วัชรสินธุ.  Why so Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร?  กรุงเทพฯ: บันลือบุ๊คส์, 2562. (321.8 พ429ว) พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.  ผลกระทบของระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-พ.ศ.2559.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน     การวิจัย, 2560. (388.34233 พ719ผ) พิภู บุษบก.  พัฒนาการของกลุ่มทุนจีน ในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ค.ศ.1931-2016 (พ.ศ. 2474-2559). กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560.      (330.9593 พ713พ) ลลิดา ภคเมธาวี.  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560. (330.9593 ล145ค) วีระพงศ์ ยศบุญเรือง.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. 2325-2540.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560. (330.9593 ว845ป)  ศุภการ สิริไพศาล.  พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),      2560. (330.9593 ศ676พ) โสภณ ด่านศิริกุล.  เกษียณบนกองเงิน.  กรุงเทพฯ: ส. เอเชีย เพรส, 2545. (332.024 ส979ก) อานนท์ มาเม้า.  การจดทะเบียนรับโอนที่ดิน ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561.      (346.0438 อ623ก)   หมวด 400 ภาษา เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.  ท่องแล้วเท่.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เฌ.เดียมอง, 2563. (495.9184 พ876ท)   หมวด 500 วิทยาศาสตร์ ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  ไม้ดอกหอม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2551. (582.13 ป621ม) วรัญญา จีระวิพูลวรรณ.  พืชอาหาร ดินหนองแดนเหนือ.  อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 2561. (581.632 ว293พ)   หมวด 600 เทคโนโลยี กุสุมาวดี คำเกลี้ยง.  จะซึม จะเศร้า ก้าวผ่านได้ : รู้จักภาวะซึมเศร้า รับมือด้วยความเข้าใจ.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2563. (616.8527 ก739จ)   หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ทรงยศ กมลทวิกุล.  โกเคียวริ รอยย่ำบนหิมาลัย.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2556. (915.496 ท143ก) นิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์.  มองพม่า.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2558. (915.91 น589ม) เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.  พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2398 - 2519.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560      (959.3057 พ877พ) สว่าง ทองดี.  ปั่นขนานโลก.  กรุเทพฯ: ออน อาร์ต, 2558. (910.41 ส419ป) อภิชาติ โตดิลกเวชช์.  อธิบดี OTOP.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2561. (920.71 อ252อ)  


บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนูรักการอ่าน ประจำเดือน  กันยายน  2566   หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา ก ข หนูขออ่าน. กรุงเทพฯ: โลกหนังสือ, [ม.ป.ป.].  (ย ก111)  ชมพูนุท เหลืองอังกูร. ของขวัญวิเศษจากผึ้งน้อย = little bee’s something special. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.  (ย ช172ข) _____. เต่าทองน้อยพอดี...พอดี = just right. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.         (ย ช172ต) _____. โต๊ะข่าวจิ้งหรีดน้อย = the morning news. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.  (ย ช172ต) _____. ไปรษณีย์ด่วนจากแมลงปอน้อย = the mailman story. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.  (ย ช172ป) _____. พี่ด้วงใหญ่ไม่ย่อท้อ = on the way to a birthday party. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.  (ย ช172พ) _____. แมงมุมจิ๋วจะจับดาว = Catch a falling star. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.  (ย ช172ม) _____. ลูกมดน้อยนักแบ่งปัน = Sharing is earing. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564. (ย ช172ล) _____. ไส้เดือนน้อยจอมพลัง = Super warm. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2564.      (ย ช172ส) _____. อดทนไว้นะคุณตั๊กแตน = Hang in there,Mr. Mantis. กรุงเทพฯ:    สถาพรบุ๊ค, 2564. (ย ช172อ) นภดล สังข์ทอง. พัฒนาเด็กไทยในรัชกาลที่ 10 เล่ม1 บ้านเมืองไทยนี้ดี. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2564.  (808.0683  น169พ)  ล.01 _____. พัฒนาเด็กไทยในรัชกาลที่ 10 เล่ม2 ชีวิตที่มีคุณธรรม. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2564.                      (808.0683  น169พ ล.2) _____. พัฒนาเด็กไทยในรัชกาลที่ 10 เล่ม3 ดำรงชีพสุจริต. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2564.                        (808.0683 น169พ ล.3) _____. พัฒนาเด็กไทยในรัชกาลที่ 10 เล่ม4 พลเมืองจิตอาสา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2564.                     (808.0683  น169พ ล.4) อนงค์ อำพันทอง. คาถาเทวดา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ค) ล.02 _____. คาถาเรียกปลา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ค) ล.05 _____. ด่านปริศนา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ด)  _____. เดชาเปลี่ยนใจ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ด) ล.06 _____. เดชาหาปู. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ด) ล.01 _____. เทวดาใจดี. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, [ม.ป.ป.].  (ย อ154ท) ล.03 สโตเกอร์, บราม. แดร็กคูลาราชาผีดูดเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.  (428.4 ส177ด)      หมวด 200  ศาสนา   จางไห่เซิง. แม่ผมเก็บขยะขาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2551. (895.13 จ293ม) บรู๊ค, รีเบ็คกา. Number Magic & How’s the Weather? หมวกวิเศษของมอนตี้ & วันนี้อากาศเป็นยังไงนะ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.  (ย บ229น)  มอร์เลย์, แจ็กเทอลีน. มหาศึกเทพเจ้าสามภพ = Before the Latastrophe. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.  (428.6 ม267ม) ฮัว, หน่าว. ขบวนการปราบเชื้อโรค. กรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์, 2564.  (ย ฮ273ข)      หมวด 300  สังคมศาสตร์ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน. โตโต้นักสืบความจริง. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2565.  (ย ก351ต) _____. บ้านฉันมหัศจรรย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2553. (ย ก351บ) โชติ ศรีสุวรรณ. ฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยนิทาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4- ป.6) เล่ม 2. กรุงเทพฯ:    สถาพรบุ๊ค, 2546.  (372.6 ช822ฝ) นอร์ทคอตต์, ริชาร์ต. Thing That fly & Let’s go to the rainforest สนุกกับยานลอยฟ้า &  ท่องไปในป่าฝน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.   (428.4 น356ท) รัตนา คชนาท. คนเก่งท่องโลกนิทาน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2556. (ย ร375ค) _____. ทหารดีบุกผู้ทรหด. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2551.  (ย ร375ท) _____. มอมแมม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2552.  (ย ร375ม)     หมวด 400  ภาษาศาสตร์ คิม, โดฮี. Snow white เจ้าหญิงสโนไวต์ ผู้เลอโฉม กับแม่มดใจร้าย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. (ย ค451ส)  ธัมเบลินา. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2552.  (ย ธ478) ลินดอฟ, คริสติน. สีสันและรูปทรงแสนสนุก & สัตว์น้อยแสนรัก = A Game of shapes & baby animals. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.  (428.4 ล438ส)     หมวด 500  วิทยาศาสตร์ มิลบอร์น, แอนนา. วู้ว! เรียนรู้เรื่องต้นไม้. นนทบุรีฯ: ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2560. (ย ม582ว) ฉ.02 วูดเวิร์ด, จอห์น. สารานุกรมความรู้ไดโนเสาร์ = Knowledge Encyclopedia Dinosaur!. กรุงเทพฯ:         นานมีบุ๊คส์, 2564.  (567.903 ว888ส)  เฮการ์ตี, แพทรีเซีย. เธอเห็นฉันแล้ว เธอไม่เห็นฉันหรอก. กรุงเทพฯฯ: แฮปปี้คิดส์, 2564. (ย ฮ589ธ)    หมวด 600  เทคโนโลยี ตุ๊บปอง. ลูกหมีเก็บของ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล) _____. ลูกหมีคิดดีดี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล)  _____. ลูกหมีชอบเมฆ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล) _____. ลูกหมี เดิน เดิน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล)  _____. ลูกหมีทิ้งขยะ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล)  _____. ลูกหมี เบา เบา หน่อย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิหนังสือเด็ก, 2565.  (ย ต629ล)  เทเลอร์, ดิ. ตะลุยป่าซาฟารี & แมวน้อยหลงทาง = On Safari & Lost kitten. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.  (428.4 ท638ต) ปี่วิเศษ. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2557.  (ย ป649)  ภูตจิ๋วกับช่างทำรองเท้า. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2553.  (ย ภ653)    หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ อีสป. Aedop’ s fables นิทานอมตะของอีสป. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.  (428.6 อ774อ)     หมวด 800  วรรณคดี โชติ ศรีสุวรรณ. งานวิวาห์ในสวน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช8223) _____. จอมชกปะทะจอมซน. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822จ) _____. ชายตัดฟืนกับต้นพะยอม. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2547. (398.2 ช822ช) _____. ตำนานแห่งภูแลนคา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822ต) _____. ประเพณีลงแขก. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822ป) _____. ป้านิทานกับหนูใบเตย. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ด822ป) _____. ผูกเสี่ยว ผูกมิตร. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822ผ) _____. ฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยนิทาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เล่ม8. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2546. (372.6 ช822ฝ) ล.08 _____. รามเกียรติ์ ตอน สุครีพหักฉัตร. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822ร) _____. เรือบินแมลงปอ. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2547.  (398.2 ช822ร) _____. หนอนน้อยจอมเขมือบ. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2560.  (ย ช822ห) เดนส์, เคที. รู้มั๊ย? ดวงจันทร์คืออะไรกันนะ. กรุงเทพฯ: ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2560.  (ย ด882ร) เดวิดสัน, ซูซานนา. สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว = The princess and the Pea. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.  (ย ด897ส) สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกูล. พ่อแม่ลูกนับ 1 2 3. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน, 2565.  (ย ส834พ)       900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์ เดอะ บราเธอร์ กริม. The Twelvedancing Princesses เจ้าหญิงเริงระบำในแดนปริศนา.  พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.   (428.6 ด919ด) โรส, แมรี. เที่ยวเมืองแสนสนุก & ชอปปิ้งเพลินจัง = A Visit to the city & Matt’s mistake.  กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.   (428.4 ร949m) _____. Little Helpers & Jack the Hero : ผู้ช่วยรุ่นจิ๋ว จอมวุ่น & แจ็ก ฮีโร่ตัวน้อย.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.   (428.4 ร943ล) เวียร์, เอ็ด.  กล้วย.  กรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์, 2563.   (ย ว928ก)     **********************


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดสังข์มงคล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วยการออกหน่วยบริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และกิจกรรมระบายสี


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๕ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสดรายการแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดนสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์รายการ "CoolClu จารย์เจ๋ง" ออกอากาศทาง ALTV หมายเลข ๔ ทีวีเรียนสนุก ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. เข้าถ่ายทำที่โบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ บรรยายและควบคุมการใช้สถานที่


วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๕ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๕ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๕ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ และเข้าชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศสตร์โบราณคดีและขนบธรรมเนียมของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้


ดวงใจในทรงจำ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2562.           จดหมายเหตุภาคประชาชนเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รวบรวมรายละเอียดของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที่มีส่วนปฏิบัติงานในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ พร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดเล่ม 390.22 ด164 ห้องหนังสือทั่วไป 1