ค้นหา


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษ เรื่อง อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี ศรีรามเทพนคร” วิทยากรโดย นางกาญจนา โอษฐ์ยิ้มพราย ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, นายพจศกร ศรีจันทร์กาศ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ แฟลชไดร์ฟ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์)​ ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 -​ 15 เมษายน 2564 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันที่ 16 -​ 25 เมษายน 2564 ปิดทำการ เนื่องจากไปออกบูทจำหน่ายหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พบกันได้ที่บูท i 17 ณ ไบเทค บางนา  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th


สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนจำกัด ๑๗๐ ที่นั่งเท่านั้น (สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งครบตามจำนวน)


การเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์อนุรักาษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนหน้างาน) ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร **วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔**เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมและรู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๖๐วิทยากร๑. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร๒. นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร๓. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร๔. พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ผู้ดำเนินรายการ นางวิรยาร์ ชำนาญพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. - การแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี ณ สังคีตศาลา- บรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช (วงปี่พาทย์ไม้นวม)- การแสดง ชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์- การแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก


การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ร้อยรสบทละครพระบวรราชนิพนธ์ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วิทยากร ๑. นางบุญตา เขียนทองกุล รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ๒. นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษ ๓. นายไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการ นายธำมรงค์ บุญราช นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. - การแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี ณ สังคีตศาลา - การบรรเลงเพลงไทยน้อย เถา - การแสดงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อันเนื่องด้วยการอนุรักษ์มรดกไทยให้แพร่หลายกว้างขวาง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวในการร่วมกันดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรมศิลปากรกำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ณ โบราณสถานในจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” วิทยากรโดย นายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และ นายธนพล บึงอำพันธ์ ผู้ช่วยนักโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.. ร่วมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ หนังสืออุรังคธาตุ ตำนานพระธาตุพนม และ หนังสือนำชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จำนวน 5 รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เลขที่ ๑ ถนนหน้าพระธาตุ ศิลปากรสถาน” วิทยากรโดย นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ, นายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์), นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาอนุรักษ์โบราณสถาน, นางสาวเมธินี จิระวัฒนา นักโบราณคดีชำนาญการ, นายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.. ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ หนังสือ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จำนวน ๑๐ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


ขอเชิญรับชม ฟัง การแถลงผลงาน "๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร" โดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. สามารถรับชมได้ทาง Facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรกรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย นางสุภาณี สุขอาบใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และ นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ กระเป๋าลดโลกร้อน จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร