service-bg บริการประชาชน
ข่าวและกิจกรรม
กรมศิลป์ฯ เปิดตัว’นวัตกรรม’ใหม่ชมพิพิธภัณฑ์
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ National Museum Public Base ระบบจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ครบวงจร
18 ก.ย 2563
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ National Museum Public Base ระบบจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ครบวงจร
18 ก.ย 2563
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
10 ก.ย 2563
ความรู้ทั่วไป

ebook-bg
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
image cover
นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓ SILPAKORN JOURNAL Vol.63 No.3 May - June 2020 ISSN0125-0531
image cover
นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๒ มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๓ SILPAKORN JOURNAL Vol.63 No.2 March - April 2020 ISSN0125-0531
image cover
นิตยสานิตยสารศิลปากร ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๕ ก.ย - ต.ค. ๒๕๖๓ SILPAKORN JOURNAL Vol.63 No.5 September - October 2020 ISSN0125-0531
image cover
นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๔ ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๓ SILPAKORN JOURNAL Vol.63 No.4 July - August 2020 ISSN0125-0531
image cover
ดินแดนแห่งแสงตะวัน
image cover
กาพย์พระมหาชาติ