ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,187 รายการหมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ธรรมเทศนา                                    ชาดก                                    นิทานคติธรรมประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    44 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 57 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534  


เลขทะเบียน : นพ.บ.31/5ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  38 หน้า  ; 5 x 55 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 17 (182-188) ผูก 5หัวเรื่อง : สตฺตปฺปกรณาธมฺม --เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อผู้แต่ง :   สนิท  บุญฤทธิ์ ชื่อเรื่อง :    เพลงเรือแหลมโพธิ์ ปีที่พิมพ์ :   2532 สถานที่พิมพ์ :  สงขลา โรงพิมพ์      : เมืองสงขลา จำนวนหน้า    104 หน้า                    เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา  ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา ได้จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน  โดยได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 หลังจากพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และได้เพิ่มเพลงเรืออีกหลายเพลง และยังมีที่ยังค้นคว้าไม่ถึงอีกคืออำเภอควนเนียง ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไป


ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2563ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดย หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา


ชื่อเรื่อง : ชีวิตมีความพิศดารอย่างไร ชื่อผู้แต่ง : บุญมี เมธางกูร ปีที่พิมพ์ : 2507 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : วิธานพานิช จำนวนหน้า : 56 หน้า สาระสังเขป : ชีวิตมีความพิสดารอย่างไรกล่าวถึงความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายตามที่ปรากฎในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นธรรมะขั้นปรมัตถ์ เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทำให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องชีวิตของคน สัตว์ไว้อย่างไร การเกิดการตายมีเหตุผลประการใด ทำให้ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่ไม่มีสาระ และตั้งมั่นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเตือนไว้ก่อนสิ้นพระชนม์


1. บทไหว้ครู 2. นิทานเรื่องพระสีเมือง ตอนกำเนิดพระสีเมือง 3.เบ็ดเตล็ด กลอนว่าด้วยการเดินทางไปพระธม 4. พระไตรปิฎก อักษรขอม ภาษาบาลี


ชื่อเรื่อง : พระราชนิพนธ์ บทลครเรื่องไกรทอง           ชื่อผู้แต่ง : พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ ปีที่พิมพ์ : 2456 สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท. สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. จำนวนหน้า : 65 หน้า สาระสังเขป : เนื้อเรื่องกล่าวถึงไกรทองที่ปราบพญาชาลวันได้ เกิดความหลงไหลความงามของนางวิมาลาจึงได้นางเป็นภรรยาอีกคน และอยู่กินด้วยกันที่ถ้ำใต้บาดาล จากนั้นได้คิดถึงนางตะเภาแก้วตะเภาทอง ภรรยาที่อยู่บนบกจึงชวนนางวิมาลากลับขึ้นไปอยู่ด้วยกัน นางวิมาลาไม่พอใจแต่ก็ตามสามีมาด้วย เมื่อไกรทองพานางวิมาลากลับมาด้วยก็สร้างความไม่พอใจให้นางตะเภาแก้วตะเภาทอง ถึงขั้นทะเลาะตบตีกันจนนางวิมาลาโมโหกลายร่างเป็นจระเข้กลับลงไปยังถ้ำใต้บาดาลดังเดิม

ผู้แต่ง : - ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ. ปีที่พิมพ์ : 2500 หมายเหตุ : จัดทำเป็นภาพประกอบคำบรรยายพุทธจริยาประวัติ อำนวยการพิมพ์ขึ้นโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อบรรณาการแก่ประชากรไทยในนามแห่งประชากรอเมริกันในโอกาสงานฉลองพุทธยี่สิบห้าศตวรรษ พ.ศ.2500               สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ ตามภาพ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทยเล่มนี้ เป็นการรวบรวมภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ โดยการลอกแบบภาพมาจากภาพเขียนตามฝาผนังโบสถ์วิหารที่ได้เขียนขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีไทยในยุคโน้น ที่มีอยู่ในประเทศไทย มาจัดพิมพ์พร้อมทั้งให้คำบรรยายภาพแต่ล่ะภาพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวพระพุทธประวัติ


Messenger