ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
img_cover

พระปฐมบรมราชโองการ นับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ตำนานของบริษัทค้าไม้ แห่งนครลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา : คัมภีร์ใบลาน : หลักฐานยืนยัน “ท้าวสุรนารี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เปิดตำรายาโบราณ : ตำราพระโอสถพระนารายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จดหมายเหตุว่าด้วยเรื่อง “SOCIAL DISTANCINGสมัย 100 ปี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒ ไข้ทรพิษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รู้เรื่อง "พระราชวังบวรสถานมงคล" ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เจ้าฟ้านักพัฒนา พระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

น้ำพระราชหฤทัยห่วงใยอาทรบุคลากรและงานจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การเสวนาวิชาการ "พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ในรัชกาลที่๔"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

น้ำพระราชหฤทัยห่วงใยอาทรบุคลากและงานจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๙ มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไหเคลือบสีเขียว : หลักฐานพบใหม่จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข ๑๔ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปยืนตริภังค์ปางแสดงธรรม พบจากเจดีย์หมายเลข ๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๖๒ ปี พิธีก่อพระฤกษ์พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระนครคีรีในฝีพระหัตถ์สมเด็จครู (ตอนจบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระนครคีรีในฝีพระหัตถ์สมเด็จครู (ตอนแรก)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๒ กรกฎาคม ๒๔๑๘ วันประสูติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๕ กรกฎาคม ๒๔๓๕ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๐๑ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แรกนาขวัญที่เมืองพริบพรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เครื่องประดับกระดองเต่า แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี สัญลักษณ์แสดงความเป็นชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมดินเผารูปคชลักษมี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีอ่าวบุญคง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พลับพลาเปลื้องเครื่อง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กู่บ้านหัวสระ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปราสาทตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : ลูกดิ่ง เครื่องมือช่าง สร้างปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนที่เมืองท่าโบราณเขาสามแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มโหระทึกเส้นทางและผู้คนบนพื้นที่จังหวัดน่านในอดีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดสรศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สาระสมุดไทย : เหตุใดจึ่งห้ามสตรีหนุนแขนขวา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัดวังสาริกา จ.อุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"จารึก" บนฐานพระคเณศสำริด พบที่โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพจิตรกรรมไทยฝีพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ป้อมรูปดาว (Star Fort) สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เขาชัยบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“พระพิมพ์ดินเผา แสดงภาพพุทธประวัติ ตอนมหาปาฏิหาริย์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระเหวัชระ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ลูกปัดแบบอินโด-แปซิฟิค (Indo-Pacific Beads)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กลศะ (Kalaśa)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม