ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover
พะเนียดคล้องช้าง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 110
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 109
img_cover
img_cover
พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 91
พิพิธภัณฑ์คืออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 142
img_cover
img_cover
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: ไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา (Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhā)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 84
พิพิธภัณฑ์กับการมีส่วนร่วมในการรับมือวิกฤตโรคระบาดในอดีต : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 118
img_cover
img_cover
จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 134
ข้อมูลโบราณสถานวัดโพธิ์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 86
img_cover
img_cover
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๕ สถาปนาพระราชวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 103
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๔ กระแสพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 140
img_cover
img_cover
พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 146
๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 136
img_cover
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover
"จารึก" บนฐานพระคเณศสำริด พบที่โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 88
ภาพจิตรกรรมไทยฝีพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 129
img_cover
img_cover
ป้อมรูปดาว (Star Fort) สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เขาชัยบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 91
“พระพิมพ์ดินเผา แสดงภาพพุทธประวัติ ตอนมหาปาฏิหาริย์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 115
img_cover
img_cover
พระเหวัชระ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 126
ลูกปัดแบบอินโด-แปซิฟิค (Indo-Pacific Beads)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 126
img_cover
img_cover
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กลศะ (Kalaśa)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 122
วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 109
img_cover
img_cover
หินลับ จากหลุมขุดค้นถ้ำเบื้องแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 125
อุโบสถวัดประทุมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 165
img_cover
img_cover
ทุ่งเขางูราชบุรี...ถิ่นนี้มีเรื่องเล่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 146
วี.ไอ.พี. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 135
img_cover