ผู้บริหารกรมศิลปากร

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมศิลปากร

0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายพนมบุตร จันทรโชติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2126 6239
0 2126 6239
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นาย ชวลิต สุนทรานนท์
นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางวิจิตร ไชยวิชิต
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างสิบหมู่)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
จิตรกรเชี่ยวชาญ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายวสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวภควดี อยู่คงดี
นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์
ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายฤทธิเดช ทองจันทร์
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (อนุรักษ์ศิลปกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ภาษาและวรรณกรรม)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาววรรณพิณี สุขสม
นาฎศิลปินทักษะพิเศษ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางบุศยารัตน์ คู่เทียม
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายเสน่ห์ มหาผล
รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางณิชชา จริยเศรษฐการ
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสุภาณี สุขอาบใจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายชินณวุฒิ วิลยาลัย
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางวัญญา ประคำทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางรักชนก โคจรานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0 2126 6251, 0 2163 4677
-
-

ประวัติและผลงาน
ว่าง -
ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายเจษฏา ชีวะวิชวาลกุล
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางศาริสา จินดาวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวสุกัญญา เบาเนิด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางนงคราญ สุขสม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสถาพร เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายธนภัทร จิตสุทธิผล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายทศพร ศรีสมาน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางเสริมกิจ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายวิเชต ลิ้มภักดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายพนมบุตร จันทรโชติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน