รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการรับราชการ

เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

   - พ.ศ. ๒๕๓๕            ภัณฑารักษ์ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

    - พ.ศ. ๒๕๓๘          หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

    - พ.ศ. ๒๕๔๒          หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

    - พ.ศ. ๒๕๔๗          ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

    - พ.ศ. ๒๕๕๘          ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

    - พ.ศ. ๒๕๕๘          ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

    - พ.ศ. ๒๕๖๑          รองอธิบดีกรมศิลปากร


การฝึกอบรม/ดูงาน
  • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  •  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๑ โดยสำนักงาน ก.พ.

เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

     - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

     - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

     - ประถมาภรณ์ช้างเผือก