รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา

นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา

-
-
-