รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer : CIO)

 

ประวัติ (โดยย่อ)

การศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

   สิงหาคม  ๒๕๕๘      ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ภัณฑารักษ์)  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

   ธันวาคม  ๒๕๕๑       ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี