ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

-
-
-