...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 565
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดงาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ บทพระราชนิพนธ์ สมุทรโฆษคำฉันท์ และชุมชนชื่อต้นไม้ในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปีที่ ๓๓๒ “ โดยมีนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวบรรยายวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 883
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี พร้อมเลี้ยงผลไม้ให้กับลิง ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1215
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการเข้าชม - โบราณสถานพระปรางค์สามยอด - โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต(บ้านวิชาเยนทร์) - โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช(พระที่นั่งเย็น) และ ศาลพระกาฬ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดังนี้ 1. ผู้เข้าชมโบราณสถาน “ต้องสวมหน้ากากอนามัย”ก่อนเข้าชมโบราณสถาน 2. ตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะงดจำหน่ายบัตรให้แก่ผู้เข้าชม 3. ตั้งจุดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้เข้าชมสแกน QR CODE ก่อนเข้า เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม และ สแกน QR CODE อีกครั้ง ก่อนออกจากโบราณสถาน พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อลงทะเบียน 4. งดการบรรยายนำชมโบราณสถาน 5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
(วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 708
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้เข้าชมโบราณสถาน พระปรางค์สามยอด - บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี - พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) - ศาลพระกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามประกาศกรมศิลปากร *** ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 อย่างเคร่งครัด
(วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 637
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 478