...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 145
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมพระปรางค์สามยอดสู่มรดกโลก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกเขตลพบุรี และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 130
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 116
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนา เรื่อง "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
(วันพุธที่ 17 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 142
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี" กิจกรรมเนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมในการเสวนา พร้อมด้วยนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และนางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงโขน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตอน "อสุรผัดตามพ่อ" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานสระมะโนรา ระหว่างกรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนต่อยอดการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โบราณสถานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดูแลโบราณสถานสระมะโนราต่อไป.
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 214
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 3 ... "ความรู้ทางโบราณคดี โบราณสถานสระมะโนรา" วิทยากร โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ดำเนินรายการ โดย นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี #สระมะโนรา #กรมศิลปากร #สำนักศิลปากรที่๔ #สำนักศิลปากรที่4 #โบราณคดี #โบราณคดี
(วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 163

Messenger