...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และเข้าชมวัดมหาธาตุ สรรคบุรี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท , นางสาวอริศรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท , นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ,นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี , นางปิยาพร แท่นขำ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี และข้าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ
(วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 32
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร ดำเนินการจัดทำนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
(วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 40
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 59
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๐๘ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 57