...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 1 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและความสำคัญโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ... "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" โดย คุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นวิทยากร ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย คุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
(วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 43
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โบราณสถานพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 37
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 46
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายนำชม
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 31
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะจากกรมทหารราบที่ ๑๑๒ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังพลกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๔๕๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถาน ศาลพระกาฬ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ) โดยมี นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ศรี , นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม และนายพรหมพิริยะ พรหมเมศ ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายนำชม
(วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 76
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ รูป/ท่าน ณ วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี กล่าวรายงาน นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “โบราณสถานสำคัญในจังหวัดชัยนาท” โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “นานาสาระและสารพันปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี" โดยมีวิทยากรจาก สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดังนี้ ๑. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ๒. นายเดชา สุดสวาท (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี) ๓. นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน) และ นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี) เป็นผู้ดำเนินรายการ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศึกษาดูงานวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นางสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ นายชนน วัฒนะกุล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดมะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นายคมเดช ช้างวงษ์ นายช่างสำรวจ เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดอินทาราม (วัดตลุก) ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นายพรชัย นาคทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรนำชม และ ศึกษาดูงานวัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดย นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรนำชม เวลา ๑๗.๐๐น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดกิจกรรม โดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 738
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1644
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1291