...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 491
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบูรณะโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้แก่ - โบราณสถานคลองเรือก จังหวัดลพบุรี - โบราณสถานวัดตองปุ จังหวัดลพบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ - โบราณสถานวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
(วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 930
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 522
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บริเวณสระมะโนรา จำนวน ๙ ราย
(วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 187
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี พร้อมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์ (COVID-19) จังหวัดลพบุรี คณะที่ ๕ ร่วมออกตรวจติดตามและแนะนำการดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ - โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - โบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่
(วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 486