...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
#เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้เข้าชม "ฟรี" - โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) - โบราณสถานพระปรางค์สามยอด - โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) (ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๕) *** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
(วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 540
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 535
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ——————— ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ บัญชีเลขที่ 050570345590 ชื่อบัญชี "การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์" ธนาคารออมสิน สาขา หน้าพระลาน กรุงเทพฯ
(วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 628
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 483
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้บริการเข้าชมโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
(วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 767