...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
     
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี 

                   สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕  จังหวัด  คือ ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี  มีหน่วยงานในความดูแลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ชัยนาทบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีหน้าที่ดังนี้

          ๑. ดำเนินงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียบประเพณี จารีตประเพณี เอกสาร หนังสือ จดหมายเหตุ นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถานปัตยกรรมและศิลปกรรม

          ๒. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สาขาต่างๆ

          ๔. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานทางวิชาการของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ๕. สร้างความรู้ ความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ในการดำเนินงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขยายเครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(จำนวนผู้เข้าชม 379 ครั้ง)


Messenger