...
ประวัติและบทบาทหน้าที่
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี 

                   สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕  จังหวัด  คือ ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี  มีหน่วยงานในความดูแลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ชัยนาท

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)