...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง ทั่วประเทศ สามารถรับชม... --- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง (Virtual Museum) ได้ทาง >> http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/th/ --- อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง (Virtual Historical Park) ได้ทาง >> http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/ และเมื่อเยี่ยมชมระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงแล้ว ทุกท่านสามารถตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction Survey Form) ได้ทาง >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLScGMiJWoZU.../viewform... หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ได้เลยค่ะ
(วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 620
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔
(วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 501
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเดชา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 585
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง เดินทางมาตรวจรับงานบูรณะเจดีย์ วัดเชียงงา ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งวดสุดท้าย ซึ่งการบูรณะเจดีย์วัดเชียงงาได้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามประวัติความเป็นมาของวัด ระบุว่า กลุ่มชาวพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงขวางในช่วงสมัยหลังรัชกาลเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๓๔๘-๒๓๗๑) มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ และเรียกชื่อ“วัดเชียงงา” ตามชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งตามชื่อเดิมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจดีย์วัดเชียงงา ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ เป็นอุทเทสิกเจดีย์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากธาตุฝุ่น พระธาตุสำคัญประจำเมืองคูนหรือเมืองเชียงขวางของชาวพวน เพื่อสักการะบูชา และความเป็นสิริมงคลของชุมชน ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง ศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะลาวและศิลปะมอญ-พม่า มีขนาดความสูง ๒๙.๒๐ เมตร ส่วนฐานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑๔.๒๘ x๑๔.๒๘ เมตร ชั้นล่างสุดเป็นฐานบัวลูกแก้วที่มีท้องไม้ยืดสูง มีการเจาะเป็นช่องโค้งด้านละ ๒ ช่อง เข้าไปยังห้องคูหาใต้ฐานเจดีย์ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยรอบ ฐานเจดีย์ชั้นที่สองทำเป็นฐานสิงห์อยู่ในผังเพิ่มมุมไม้ยี่สิบ ตรงกึ่งกลางด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป หลังคาซุ้มเป็นรูปเจดีย์ขนาดเล็กตกแต่งด้วยลายปูนปั้น มีราวบันไดนาครับ ทั้ง ๔ ทิศ ตรงมุมของฐานเจดีย์ชั้นที่สองประดับด้วยรูปสิงโตจีนปูนปั้น ถัดเหนือขึ้นไปเป็นชุดฐานบัวลูกแก้ว มีบัวคว่ำ บัวหงายเอนลาด และลูกแก้วขนาดใหญ่อยู่ในผังเพิ่มมุมไม้ยี่สิบซ้อนลดหลั่นกัน ๒ ชั้น รองรับบัวกลุ่ม และองค์ระฆังขนาดเล็กประดับด้วยรัดอกตกแต่งลายเฟื่องอุบะ ลายดอกไม้ ๘ กลีบและลายใบโพธิ์ปูนปั้น เหนือรัดอกขึ้นไปมีรูปยักษ์ยืนถือดอกบัว และบัวคอเสื้อประดับที่ไหล่ระฆัง ไม่มีบัลลังก์ ส่วนยอดประกอบด้วย ปล้องไฉนจำนวน ๙ ชั้น ตกแต่งด้วยลายกลีบบัว และลายดอกเบญจมาศ มีปัทมบาทคั่นระหว่างปล้องไฉนกับปลียอดแบบปลียาว มีบัวลูกแก้วคั่น ส่วนยอดบนสุดประดับฉัตรโลหะผสมฉลุลาย สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตรวจสอบพบว่าเจดีย์วัดเชียงงาอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม วัสดุที่ในการก่อสร้าง และอายุของตัวโบราณสถานเอง จึงเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฎิสังขรณ์โบราณสถานในวัดหรือศาสนสถานจากกรมศิลปากร มาดำเนินการบูรณะซ่อมแซมองค์เจดีย์ บูรณะซ่อมแซมกำแพงแก้ว ปรับปรุงพื้นที่ด้านนอกกำแพงแก้ว และจัดทำป้ายข้อมูลประวัติความสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากพระอธิการบุญฤทธิ์ อนามโย เจ้าอาวาสวัดเชียงงา และนางสาวนพวรรณ ป้อมสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้เจดีย์วัดเชียงงามีความมั่นคงแข็งแรงและงดงาม เป็นปูชนียสถานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นและของจังหวัดลพบุรีต่อไป เรียบเรียงโดย : นายเดชา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1207
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 545
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 510