...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะชมรมถ่ายภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ คน เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมี นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ เป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 496
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัญสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๑๔ คน เยี่ยมชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สำนักศิลปากรที่๔ลพบุรี โดยมีนางสาวรสสุคนธ์ เพียรยาและนางสาวอุไรวรรณ ศรีมาตย์ ใ้ห้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 548
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธลวบุรารักษ์ " พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี ณ บริเวณวิหารเก้าห้อง โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 532
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 492
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 457
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดงาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ บทพระราชนิพนธ์ สมุทรโฆษคำฉันท์ และชุมชนชื่อต้นไม้ในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปีที่ ๓๓๒ “ โดยมีนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวบรรยายวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 730