...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 578
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บริเวณสระมะโนรา จำนวน ๙ ราย
(วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 249
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี พร้อมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์ (COVID-19) จังหวัดลพบุรี คณะที่ ๕ ร่วมออกตรวจติดตามและแนะนำการดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ - โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - โบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี - วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่
(วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 541
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 06 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 592
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 607