...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 551
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 557
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 527
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 549
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบูรณะโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้แก่ - โบราณสถานคลองเรือก จังหวัดลพบุรี - โบราณสถานวัดตองปุ จังหวัดลพบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ - โบราณสถานวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
(วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1046