...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหาร วัดตองปุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 947
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
(วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 654
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะชมรมถ่ายภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ คน เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมี นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ เป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 646
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัญสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๑๔ คน เยี่ยมชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สำนักศิลปากรที่๔ลพบุรี โดยมีนางสาวรสสุคนธ์ เพียรยาและนางสาวอุไรวรรณ ศรีมาตย์ ใ้ห้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 741
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธลวบุรารักษ์ " พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี ณ บริเวณวิหารเก้าห้อง โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 696
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 616