...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี โดยมี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย
(วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 457
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี (ประธานตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่วมกันตรวจรับงานโครงการบูรณะโบราณสถานตึกโคโรซาน วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 821
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง พร้อมร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน QR - Code หรือ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/th/ อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าชม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdSMiMq8.../viewform
(วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 388
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 423
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 534
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 454