ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,967 รายการ

เลขทะเบียน : นพ.บ.59/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  58 หน้า ; 4.8 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้แกะสลักชื่อชุด : มัดที่ 38 (376-381) ผูก 1หัวเรื่อง :  สุชวัณณจักกกุมาร --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


หนังสือเรื่อง เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่ นั้น เป็นหนังสือชุดแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง Burney Papers ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณได้จัดพิมพ์ หนังสือชุดนี้มีจำนวน 15 เล่มด้วยกัน กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เล่ม 2 ตอน 1 คือเล่มที่ท่ากำลังอ่านอยู่นี้
วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง.  ไปพะม่า.  พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2495.           เรื่องไปพะม่านี้ เป็นบันทึกของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ได้ไปศึกษาประเทศพม่า มีเนื้อหาด้านประวัติและวัฒนธรรมของพม่า ที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ


ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 75 (ปราบเงี้ยว ตอนที่ 1). พระนคร : กรมศิลปากร, 2502.         หนังสือเรื่องปราบเงี้ยวซึ่งตีพิมพ์ในเล่มนี้ เป็นจดหมายและโทรเลขจากผู้ที่ไปปราบปรามและเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการอยู่ทางแถบเมืองแพร่และเมืองใกล้เคียงซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้


ชื่อผู้แต่ง          กรมศิลปากร ชื่อเรื่อง           ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร) ครั้งที่พิมพ์        - สถานที่พิมพ์ :    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ :      กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์           ม.ป.ป. จำนวนหน้า       81  หน้า รายละเอียด            ประวัติวัดมัชฌิมาวาสและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส (ภัทรศีลสังวร) เป็นหนังสือทีจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีนเถร) และพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส กล่าวถึงประวัติสังเขปของพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ประวัติวัดและโบราณสถานวัดมัชฌิมาวาส นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดมัชฌิมาวาสและโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่สำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมภาพประกอบผู้แต่ง : พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2482 หมายเหตุ : ขุนวิจิตรวรรณกร พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายโล้น นางเปลี่ยน นาคะนาท ผู้บิดามารดา               รวมตำรายาและสรรพคุณยาของพะรวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (หมอสาย) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระบิดา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ที่ได้กำกับหมอหลวงมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และ 4 และสืบทอดมายังพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ชื่อเรื่อง                                อุณฺหิสวิชย (ทิพมนต์)สพ.บ.                                  237/1ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           18 หน้า กว้าง 4.7 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์ บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับล่องชาด ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 


ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน)สพ.บ.                                  129/2ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           20 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 53.5 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 ธรรมเทศนา บทคัดย่อ/บันทึก   เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี