...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (International Workshop) หัวข้อ Caught yet Blind in Indra’s Net: Reflections on Interconnected Crises in the Late Capitalist Anthropocene ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ German Institute for Japanese Studies Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
(วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 174
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นางกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Pilot Training Programme on Conservation and Collections Management for ASEAN ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
(วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 150