...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสัมมนานานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 หัวข้อ Conservation Treatment of Underwater Cultural Heritage
(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 77
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน – เกาหลี ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN – ROK Children’s Reading Culture Development Committee (AKRCC) general Meeting)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 122
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อนำเสนอกิจกรรมในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สนับสนุนการดำเนินงาน
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 90
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการด้านมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ปี 2023 (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage 2023)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 111
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการด้านมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ปี 2023 (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage 2023)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 135
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 131