...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี
(วันพุธที่ 26 เมษายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 195
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐น. Ms. CHANG Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ซึ่งจัดแสดง ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในโอกาสนี้ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ------- Thursday 12th January 2023 at 2:30 p.m. Ms. CHANG Yumeng, Counsellor of Culture and Tourism of the Chinese Embassy in Thailand. Visited the virtual Korean art exhibition “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” which was displayed at Room 401, Mahasurasinghanat Building, Bangkok National Museum, on this occasion, Mr. Disapong Netlomwong Director of Research Division, Office of National Museums, together with the relevant Fine Arts Department officials to welcome
(วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 304
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ปฏิบัติภารกิจตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Vat Phou and Associated Ancient Settlements with the Champasak Cultural Landscape ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS)
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 52
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะและการประชุมทางเทคนิค ครั้งที่ ๘ ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองและบูรณะปราสาทพระวิหาร (ICC - PV)
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 57
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แหล่งเรือจมสมัยสงครามโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีภัยคุกคามจากมลภาวะทางทะเลและการปล้นชิง (World War Shipwrecks in Southeast Asia-treats of marine pollution and looting)”
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 77
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ทำการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เมืองฟูกูโอกะ
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 58
ความรู้ทั่วไป
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "หนังสือหายาก" เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "หนังสือหายาก" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "โรงละครแห่งชาติ ความรุ่งเรืองแห่งศิลปวัฒนธรรม" โดยสำนักการสังคีต เนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารดาวน์โหลด