หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน วัดโพธิ์ศรีใน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง              วัดโพธิ์ศรีใน  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

พิกัดแผนที่       แผนที่ระวาง  5643  IV  มาตราส่วน  1: 50,000

                   พิมพ์ครั้งที่  1 -RTSD  ลำดับชุด  L  7017

                   พิกัดกริด  48  QTE  138252

                   เส้นรุ้ง  ๑๗  องศา  ๒๔  ลิปดา  ๓๓  ฟิลิปดา  เหนือ

                   เส้นแวง  ๑๐๓  องศา  ๑๔  ลิปดา  ๔๓  ฟิลิปดา  ตะวันออก

 

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

                   ๑.หลุมขุดค้นทางโบราณคดี

 

ประวัติสังเขป

                   กองโบราณคดีดำเนินการขุดค้นครั้งแรก  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯ ได้เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานหลุมขุดค้นแห่งนี้  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐–๒๕๓๑  ได้สร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ( SITE  MUSEUM ) ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้ดำเนินการขุดค้นปรับแต่งหลุมขุดค้นอีกครั้งหนึ่งและในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเชียง

 

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม

                   หลุมขุดค้นทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ที่จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง  แสดงถึงพิธีกรรมการฝังศพรวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบร่วมกับโครงกระดูก

 

อายุสมัย          สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ประมาณ  ๕,๖๐๐-๑,๘๐๐  ปีมาแล้ว

 

ประเภทโบราณสถาน

                   แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

                   จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง

 

การดำเนินงาน

                   ๑.ปี พ.ศ.  ๒๕๑๕  ดำเนินการขุดค้น  เพื่อศึกษาข้อมูลหลักฐาน

                   ๒.ปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ -๒๕๓๑  สร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้น

                   ๓.ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  ขุดค้นปรับแต่งหลุมขุดค้น

                   ๔.ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่อมแซมอาคาร  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

 

การขึ้นทะเบียน

                   ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๕  ตอนพิเศษ  ๔ ง.  วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๑  พื้นที่ประมาณ  ๒  ไร่  ๒  งาน  ๑  ตารางวา

 

ที่มาของข้อมูล

                   ราชกิจจานุเบกษาเล่ม๑๑๕  ตอนพิเศษ  ๔ ง. หน้า  ๑  วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๑.

 

หมายเหตุ  ในปี พ.ศ.๒๕๔๕  จะดำเนินการซ่อมแซมปรับแต่งหลุมขุดค้นและอนุรักษ์โบราณวัตถุที่จัดแสดง

(จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง)