สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
cover
นายวิเชต ลิ้มภักดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbnail นางกชพร รัตนภักดี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

thumbnail นางนฤมล พลวิฑูรย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

thumbnail นางสาวจิรารัตน์ จตุพรม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

thumbnail นายปัญญา ยอดเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbnail นายบุญยงค์ ชาภูวงษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2

thumbnail นางสาวพุส ยอดเขื่อง พนักงานดูแลโบราณสถาน บ.2

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
thumbnail นายสรรเพชญ จำปาเทศ นายช่างเทคนิคอาวุโส (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน)

thumbnail นายพิษณุ เตียเปิ้น นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน

thumbnail นายกิตติพงษ์ คุณวงศ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

thumbnail นายยศพงษ์ ฉ่ำดวง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

thumbnail นายจีรายุ ไวโหม่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

thumbnail นายนิพนธ์ ศรีอ่อน นายช่างสำรวจ

thumbnail นายสุรชาติ จำนงกิจ นายช่างสำรวจ

กลุ่มโบราณคดี
thumbnail นายดุสิต ทุมมากรณ์ นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี)

thumbnail นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดี ชำนาญการ

thumbnail นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ

thumbnail นางสาวศิริวรรณ ทองขำ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ

thumbnail นางสาวเบญจพร คล้ายเกตุ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ