สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbnail นางกชพร รัตนภักดี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

thumbnail นางนฤมล พลวิฑูรย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

thumbnail นางสาวจิรารัตน์ จตุพรม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
thumbnail นายธนภัทร จิตสุทธิผล นายช่างเทคนิคอาวุโส (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน)

thumbnail นายยศพงษ์ ฉ่ำดวง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

thumbnail นายพิษณุ เตียเปิ้น นายช่างศิลปกรรม ปฏิบัติงาน

thumbnail นายนรภัทร สิงห์คำ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

thumbnail นายจีรายุ ไวโหม่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กลุ่มโบราณคดี
thumbnail นายดุสิต ทุมมากรณ์ นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี)

thumbnail นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดี ชำนาญการ

thumbnail นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ

thumbnail นางสาวศิริวรรณ ทองขำ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ

thumbnail นางสาวเบญจพร คล้ายเกตุ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ