ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารราชินูทิศ ถนนโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดศรีธาตุประมัญชา บ้านหนองแวง ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน วัดโพธิ์ศรีใน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กู่แก้ว บ้านจีต ตำบลบ้านจีต กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธบาทบัวบก บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หอระฆังไม้วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง บ้านนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธบาทบัวบาน วัดพระพุทธบาทบัวบาน บ้านไผ่ล้อม ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เรียบเรียง/ภาพ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โรคระบาดในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง พระธาตุขามแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง สิมวัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง ปูนขาวจากกระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี #ตอนที่๑
เรียบเรียง/ภาพ โดย นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเขียนสี ภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียง/ภาพ โดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สิมวัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย ศิริวรรณ ทองขำ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยจากหลักฐานการขุดค้น
เรียบเรียง/ภาพ โดยกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุหาญเทาว์ บ้านธาตุหาญเทาว์ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลุ่มแม่น้ำสงคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง เรือกลไฟใต้แม่น้ำโขง ณ บ้านท่าไคร้ จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-