วัดศรีธาตุประมัญชา บ้านหนองแวง ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง              วัดศรีธาตุประมัญชา  บ้านหนองแวง  ตำบลจำปี  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

พิกัดแผนที่       แผนที่ระวาง  5642  IV  มาตราส่วน  1: 50,000

                   พิมพ์ครั้งที่  1 -RTSD  ลำดับชุด  L  7017

                   พิกัดกริด48  QUD  063771

                   เส้นรุ้ง  ๑๗  องศา  ๕๘  ลิปดา  ๑๓  ฟิลิปดา  เหนือ

                   เส้นแวง  ๑๐๓  องศา  ๑๐  ลิปดา  ๕๐  ฟิลิปดา  ตะวันออก

 

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

                   ๑.พระธาตุเจดีย์

                   ๒.อุโบสถ ( สิม )

 

ประวัติสังเขป

                   เดิมเป็นวัดร้าง  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๕๘  ราษฎรจากบ้านพันลำได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและหักร้างถางพงได้พบเนินดินร้างซึ่งมีพระธาตุ  และมีเสมาหินสลักเป็นรูปดอกบัว  ปักเรียงรายอยู่โดยรอบ  บนใบเสมายังมีอักษรโบราณจารึกไว้  ๒  แถว ( สูญหาย )  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๒  มีพระภิกษุจากบ้านท่าคันโทได้ธุดงค์มาพบวัดร้างนี้จึงได้อยู่จำพรรษา  ภายหลังชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์  และสร้างวัดขึ้นใหม่  ได้สร้างพระอุโบสถหลังแรกขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๔

 

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม

                   พระธาตุเจดีย์  ก่อด้วยอิฐสอดิน  รูปทรงสี่เหลี่ยม  ฐานล่างเป็นฐานกึ่งฐานบัว  ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป  ถัดจากฐานบัวขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง  ลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง  สันนิษฐานว่ารูปแบบที่สมบูรณ์ของพระธาตุน่าจะคล้ายคลึงกับพระธาตุอิงฮัง  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งมีส่วนเรือนธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  โดยมีเรือนธาตุ  ๓  ชั้นซ้อนลดหลั่นกัน  ส่วนยอดเป็นรูปดอกบัวตูม

 

อายุสมัย          ราวพุทธศตวรรษที่  ๒๓ -๒๔  สมัยวัฒนธรรมล้านช้าง

 

ประเภทโบราณสถาน

                   ศาสนสถานในพุทธศาสนา

 

ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

                   เป็นที่เคารพสักการบูชาของท้องถิ่น

 

การดำเนินงาน

                   ปี พ.ศ.  ๒๕๓๙  สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ที่  ๗  ขอนแก่น  ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะ

 

การขึ้นทะเบียน

                   ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๖  ตอนพิเศษ  ๗ ง.  วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๔๒  พื้นที่  ๑  ไร่  ๑  งาน  ๗๐  ตารางวา

 

ที่มาของข้อมูล

                   ๑.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗ ง. หน้า ๓ วันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๔๒

                   ๒.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ที่  ๗  ขอนแก่น , ทำเนียบโบราณสถานอีสานบน , เอกสารอัดสำเนา , ๒๕๔๒

(จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง)