ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนันท์  บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น , นายธนภัทร  จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)