...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 1 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและความสำคัญโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ... "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" โดย คุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นวิทยากร ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย คุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
(วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 328
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โบราณสถานพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 301
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 260
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายนำชม
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 150
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะจากกรมทหารราบที่ ๑๑๒ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังพลกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จำนวน ๔๕๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถาน ศาลพระกาฬ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ) โดยมี นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ศรี , นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม และนายพรหมพิริยะ พรหมเมศ ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายนำชม
(วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 205

Messenger