...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 106
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๐๘ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 167
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 1 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและความสำคัญโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ... "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" โดย คุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นวิทยากร ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย คุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
(วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 264
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โบราณสถานพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 250