...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ระยะที่ ๒) ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม กลุ่ม ๒ จำนวน ๓๔ หลังคาเรือน งบประมาณ ๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
(วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 288
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนงานโบราณคดี แผนงานชดเชยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมศิลปากร โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ : ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๙ หลังคาเรือน รวม ๙๙๐,๐๐๐.- บาท จากเงินนอกงบประมาณ(เงินกองทุนโบราณคดี) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
(วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 375
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScADWOYGrVmeJ.../viewform
(วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 336
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรม รณรงค์การปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ณ โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดลพบุรี สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ลพบุรี) เลขานุการมูลนิธิพลเอกหอมโห้ลำยอง และมิตร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี (อส.มศ.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ .. ทั้งนี้ กิจกรรมจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมได้วัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 339
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เข้าร่วมงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้นำสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย ไข่เค็มดินสอพอง ขนมเปี๊ยะ และหนังสือดี น่าอ่าน “ถอดรหัสพระเจ้าฮินดู” “เมืองประวัติศาสตร์ ลพบุรี “ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่น ภายในงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
(วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 274
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 09 มีนาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 327