...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “สาริปุตฺโต” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ระฆังสำริดสมัยอยุธยา ที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ ๒ (ระฆังจากวัดป่าพฤกษ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ระฆังสำริดสมัยอยุธยา ที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ ๑ (ระฆังจากวัดโพธิ์คลาน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “เมตฺเตยฺยโก” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมรูปคนแคระ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นเศียรยักษ์ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปบุคคลกำลังหาบของ จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผามีสันสมัยทวารวดี จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผามีพวยจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผามีจารึกคาถาทางพระพุทธศาสนา จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตะเกียงดินเผา สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

อิฐซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายจากนิ้วมือของช่างสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เหรียญตราพระอาทิตย์-ศรีวัตสะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาสามเหลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่พบที่เจดีย์หมายเลข 13
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่พบที่เจดีย์หมายเลข 11
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger