...
ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปสัญลักษณ์ทางศาสนาประกอบอักษรโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ชนะมาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปนรสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับโบราณ : ตุ้มหูแบบ "ลิง ลิง โอ" (Ling-Ling-O)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นศีรษะชาวต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๔ โบราณสถานในเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๒ และ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๓ สถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่เมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๒ สถาปัตยกรรมในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผามีจารึกจากโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร หลักฐานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐเขียนสีรูปเจดีย์ทรงหม้อน้ำ อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จารึกปุษยคีรี ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมีประกอบกับรูปคชลักษมี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง ประติมากรรมรูปแบบเฉพาะสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-