...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรขับเคลื่อนและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ลงสู่ชุมชน 
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
๒. สนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ให้สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
๔. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
๕. สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ธำรง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม

(จำนวนผู้เข้าชม 399 ครั้ง)


Messenger