...
ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางแสดงธรรม จากเจดีย์หมายเลข ๒ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม >
พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “มหาก...” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม >
กระเบื้องมุงหลังคาแบบมีร่อง สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม >