ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 929

ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๘

ประเภท/ชื่อเรื่อง 
เล่ม ตอน วันที่ประกาศ หน้า
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๑ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๒๖ ๑๑ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๗๖
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานธาตุลูกฆ่าแม่ หรือธาตุก่องข้าวน้อย] ๑๒๖ พิเศษ ๖ ง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๑
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานธาตุถาดทอง] ๑๒๖ พิเศษ ๖ ง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๒
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานธาตุลูกฆ่าแม่ หรือก่องข้าวน้อย หรือธาตุกล่องข้าวน้อย] ๑๒๖ พิเศษ ๖ ง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๓
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานศาลหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร] ๑๒๖ พิเศษ ๖๒ ง ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ๖๑
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วังมะลิวัลย์) ๑๒๖ พิเศษ ๑๔๐ ง ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ๗๒
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์) ๑๒๖ พิเศษ ๑๔๐ ง ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ๗๓
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ๑๒๖ พิเศษ ๑๕๒ ง ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (เพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๑๒๖ พิเศษ ๑๕๒ ง ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๒ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๒๗ ๖ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑๖๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตท้องที่เป็นเขตสำรวจโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป ๑๒๗ พิเศษ ๒๗ ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ๑๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๒๘ ๑๖ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๗๔
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ๑๒๘ พิเศษ ๖๑ ง ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ๓๙
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เพิกถอนการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ๑๒๘ ๑๒๑ ง ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๗
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๒๙ ๒๔ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ๘๓
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒๙ พิเศษ ๑๑ ง ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัตถุและศิลปวัตถุ [รวม ๗๖ แห่ง จำนวน ๔๐๑ รายการ] ๑๒๙ พิเศษ ๑๖๗ ง ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๓๐ ๑๖ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ๘๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ [พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๓๐ ๑๖ ข เล่มที่ ๐๑๔/๕ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ๑๑๖
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานวัดโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี] ๑๓๐ พิเศษ ๕๖ ง ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ๕๔
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ๑๓๐ พิเศษ ๑๖๐ ง ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ๑๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ [กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๓๑ ๑๑ ข เล่มที่ ๐๐๗ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๗๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ [พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร] ๑๓๑ ๑๑ ข เล่มที่ ๐๑๔/๕ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๒๘
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ๑๓๑ พิเศษ ๒๑ ง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๑
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ [รวม ๘๐ แห่ง จำนวน ๔๐๒ รายการ] ๑๓๑ พิเศษ ๗๐ ง ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ [จำนวน ๓๐๔ รายการ] ๑๓๑ พิเศษ ๙๙ ง ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ [จำนวน ๒๗ แห่ง] ๑๓๑ พิเศษ ๒๑๕ ง ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ๑๓๒ พิเศษ ๙ ง ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ๓๐
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ๑๓๒ พิเศษ ๖๕ ง ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๖
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ๑๓๒ พิเศษ ๑๖๒ ง ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘