คำสั่งกรมศิลปากร เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการในฐานะผู้บริหารการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) แทนอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 846