งานวันอนุรักษ์มรดกไทย และนาฏดุริยางค์ศิลป์ ปี ๒๕๕๖
จำนวนผู้เข้าชม 836